Microporous  (0.35nm-2nm)

Mesoporous and macropores  (2nm-500nm)